Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

 

Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.emsalo.com.pl/ prowadzony jest przez Małgorzatę Elikowską wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Elikowska „EMSALO-GUM” Wytwarzanie Artykułów z Gumy Produkcja-Handel-Usługi pod adresem ul. Rzemieślnicza 13, 62-081 Przeźmierowo, NIP: 7810006191, REGON: 630510360, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

 

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

- adres e-mail: sklep@emsalo.com.pl,

- telefon: +48 61814 29 65.

 

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa iobowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy ipostępowania reklamacyjnego.

 

I. Definicje

1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.emsalo.com.pl/.

2. Sprzedawca – Małgorzata Elikowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Elikowska „EMSALO-GUM” Wytwarzanie Artykułów z Gumy Produkcja-Handel-Usługi pod adresem ul. Rzemieślnicza 13, 62-081 Przeźmierowo, NIP: 7810006191, REGON: 630510360.

3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu.

7. Produkt (towar) – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia w celu dokonania zakupu Produktu.

9. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.

11. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

II. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych wRegulaminie.

2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa izasadami współżycia społecznego.

3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wcelu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.

6. Produkty dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

7. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy wrozumieniu art. 71 ustawy zdnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

8. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.

 

III. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

a) umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,

b) umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta.

2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub zchwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji iprowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony wmomencie dokonania przez niego rejestracji wSklepie internetowym.

5. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji.

6. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Towary dostępne w Sklepie internetowym.

7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c) dostęp do poczty elektronicznej.

8. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 

IV. Umowa sprzedaży

1. Do dokonywania zamówień w Sklepie internetowym uprawniony jest wyłącznie Klient posiadający adres do doręczeń (dostawy) na terenie Polski lub po wcześniejszym uzgodnieniu także innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym:

a) za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7dni w tygodniu,

b) telefonicznie pod numerem +48 61 814 29 65 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00,

c) drogą elektroniczną na adres sklep@emsalo.com.pl.

3. W celu złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktu dostępnego wSklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz wskazując cechy zamawianego Produktu (o ile dotyczy). Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, a następnie potwierdza zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4. W celu złożenia drogą elektroniczną lub telefonicznie, Klient przekazuje Sprzedawcy informacje o zamawianym Produkcie oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, wszczególności dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane umożliwiające kontakt wsprawie zamówienia (numer telefonu, adres e-mail).

5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, awszczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

V. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem pkt. VI ust. 3-4 niniejszego Regulaminu).

2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi do dwóch dni roboczych.

3. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.

4. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Produktu zamiennego).

5. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia.

6. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.

7. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. Wrazie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

8. Sprzedawca umożliwia osobisty odbiór zamówienia w punkcie stacjonarnym pod adresem ul. Rzemieślnicza 13, 62-081 Przeźmierowo. Odbiór zamówienia możliwy jest wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedawcę przygotowania Produktu do wydania oraz ustaleniu terminu odbioru.

 

VI. Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

a) w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, którego operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych PayU,

b) w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal, obsługiwanego przez PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu,

c) w formie przedpłaty przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

d) przy odbiorze osobistym w punkcie stacjonarnym Sprzedawcy.

2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty wterminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Wprzypadku braku płatności wokreślonym terminie umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.

3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania od operatora systemu płatności elektronicznych informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji lub zaksięgowania płatności na rachunku bankowym (w przypadku przelewu tradycyjnego).

4. W przypadku płatności przy odbiorze osobistym Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.

5. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Produktu paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta wtrakcie składania zamówienia.

6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

VII. Rękojmia za wady Produktu

1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony zodpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

4. Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@emsalo.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu lub za pomocą formularza reklamacji dostępnego elektronicznie w Sklepie internetowym.

5. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

8. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres: EMSALO-GUM, ul. Rzemieślnicza 13, 62-081 Przeźmierowo.

9. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

10. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

 

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy lub za pomocą formularza reklamacji dostępnego elektronicznie w Sklepie internetowym.

4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, wtym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, wktórym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

11. Produkt należy dostarczyć na adres: EMSALO-GUM, ul. Rzemieślnicza 13, 62-081 Przeźmierowo.

12. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech ifunkcjonowania rzeczy.

13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych wart. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w stosunku do umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

IX. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

oraz postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej sklep@emsalo.com.pl.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ocharakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres sklep@emsalo.com.pl.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

 

X. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Produkt nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

4. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy ztytułu rękojmi.

5. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

XI. Odpowiedzialność

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (wszczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

 

XII. Własność intelektualna

1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron ilogotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają zochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem wżycie zmian wRegulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy wterminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji idochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłez umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;wystąpieniez wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wPoznaniu (https://poznan.wiih.gov.pl/) o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).

4. Niezależnie od ust. 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:

a) sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem,

b) sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.

7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2020 r.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem